ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภาอาจารย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรสภาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 14 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 398 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 14 กันายน 2565 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรสภาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ ณ เฮือนกำนัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาอาจารย์ ได้เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ราย ได้แก่

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

รวมทั้งมีกรรมการสภาอาจารย์ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สภาอาจารย์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกษียณจะอายุราชการในปีงบประมาณนี้ จำนวน 2 ราย ได้แก่

อ.ดร.รชยา  อินทนนท์   สังกัดคณะบริหารศาสตร์

อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา   สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาอาจารย์ดังกล่าว

ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวว่า สภาอาจารย์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่ออธิการบดีที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยฯ พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งลูกจ้างและนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เลือกจากคณาจารย์ประจำและอนุกรรมการสภาอาจารย์ที่เลือกจากบุคลากรสายสนับสนุน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสภาอาจารย์ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกรรมการสภาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร