คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารอื่นๆ   | ค้นหาเอกสาร
บั้งไฟ : ภูมิปัญญาเทคโนโลยีล้ำยุคของชนเผ่าไท สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดย อรไท ผลดี
การบูชาแถน: ประเพณีดั้งเดิมของชนชาติลาว (บทความแปล) จดหมายข่าวศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ย. - พ.ย. 2551 หน้า 4-7
บั้งไฟตะไลล้าน: อัตลักษณ์ภูไทโดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ จดหมายข่าวศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ย. - พ.ย. 2552 หน้า 1-3
เกร็ดบั้งไฟจากโบรชัวร์บุญบั้งไฟยโสธรปี 2553
"ประเพณีบุญบั้งไฟ" จาก Travel Guide เที่ยวยโสธร เมืองเสน่ห์ บุญบั้งไฟ (2548) หน้า 23-30 โดยศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดยโสธร
บุญบั้งไฟ จากหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธร