ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านด้านการดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง


โพสโดย ธิดารัตน์ โพธ์ศรี     โพสวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ,     (อ่าน 567 ครั้ง)  


วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.) ด้านการดูแลผู้สุงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังใน ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี"  ภายใต้ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 การประเมิน/คัดกรองภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังขั้นพื้นฐาน

      - การสอบถามอาการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตโดยปิงปองเจ็ดสี

      - การประเมินการความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ADL)

ฐานที่ 2 การประเมิน/คัดกรองภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังขั้นพื้นฐาน

     - การประเมินวัดสัญญาณชีพ

     - การประเมินภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ การประเมินเท้า การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ และอาการน้ำตาลในเลือดสูง

ฐานที่ 3 แนวทางการให้คำแนะนำ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตาม “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”

ฐานที่ 4การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังขั้นพื้นฐาน ด้วยการบริหารกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ  (ROM)

ฐานที่ 5การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต ความเครียด (mini cog) และการจัดการความเครียดSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร