ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
แบบฟอร์มการยืม - คืน วัสดุคงทน
แบบฟอร์มการยืม - คืน ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ