คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
 
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและแนวคิดในการจัดทาหลักสูตร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสาคัญในการรักษาสมดุลย์สุขภาพของตนเอง การพยาบาล จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกต่อท้องถิ่น ความเป็นผู้นา และสมรรถนะการทางานในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง
 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง
2) มีศักยภาพให้การพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ
4) ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร
5) มีความเป็นผู้นาในการทางานด้านสุขภาพทั้งในสถานบริการและในชุมชน
6) มีศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาล
7) สามารถจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางการพยาบาล
8) มีศักยภาพในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
9) มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เชื่อมั่นในคุณค่าพยาบาลและคุณค่าแห่งตน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
2. ตาไม่บอดสี
3. ไม่เป็นคนวิกลจริตและเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ 5
 
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication) 3
ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3
ศึกษาทั่วไป 1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics and Computer in Daily Life) 3
ศึกษาทั่วไป 1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาพลศึกษา 1
เฉพาะ 1801 101 จิตวิทยาสาหรับพยาบาล (Psychology for Nurses) 2
เฉพาะ 1801 102 สถิติเบื้องต้นสาหรับพยาบาล (Statistics for Nurses) 2
  รวม (Total) 20


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
เฉพาะ 1904 101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับพยาบาล (Microbiology and Parasitology for Nurses) 3
เฉพาะ 1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) 3
เฉพาะ 1904 103 ชีวเคมีสาหรับพยาบาล (Biochemistry for Nurses) 3
เลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3
  รวม (Total) 21

 

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3
เฉพาะ 1904 201 สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology) 3
เฉพาะ 1904 202 พยาธิวิทยาของมนุษย์ (Human Pathology) 3
เฉพาะ
1801 203 โภชนาการและโภชนบาบัด (Nutrition and Diet Therapy)
2
เฉพาะ 1801 207 กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Law and Ethics in Nursing Profession) 2
เฉพาะ 1801 208 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล (Basic Concepts and Nursing Theories) 3
เฉพาะ 1801 209 การพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing) 4
  รวม (Total) 20


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3
เฉพาะ
1505 201 เภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses)
3
เฉพาะ
1801 204 วิทยาการระบาดสาหรับพยาบาล (Epidemiology for Nurses)
2
เฉพาะ 1801 206 การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 2
เฉพาะ 1801 211 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) 2
เฉพาะ
1801 213 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Nursing I)
2
เฉพาะ
1801 210 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing Practicum)
2
เฉพาะ 1801 214 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Nursing Practicum I) 2
  รวม (Total) 18

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 212 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Information Technology)
1
เฉพาะ 1801 215 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 2
เฉพาะ 1801 216 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I) 3
เฉพาะ 1801 217 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing) 2
  รวม (Total) 8


 

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 305 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics)2 2
เฉพาะ 1801 328 การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research) 3
เฉพาะ
1801 322 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (Child and Adolescent Nursing I)
3
เฉพาะ
1801 336 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II)
2
เฉพาะ
1801 329 การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
2
เฉพาะ
1801 318 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing Practicum I)
2
เฉพาะ
1801 319 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing Practicum)
1
เฉพาะ
1801 323 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (Child and Adolescent Nursing Practicum I)
1
เลือกเสรี  xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3
  รวม (Total) 18

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 320 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II) 3
เฉพาะ
1801 324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (Child and Adolescent Nursing II)
2
เฉพาะ
1801 330 การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
2
เฉพาะ
1801 321 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing Practicum II)
3
เฉพาะ 1801 331 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum I) 2
  รวม (Total) 12


ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

มวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 325 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (Child and Adolescents Nursing Practicum II)
2
เฉพาะ 1801 327 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 3
  รวม (Total) 5

 

ชั้นปีที่ 4 (Forth Year))
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 433 การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 3 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery III)
2
เฉพาะ
1801 435 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and Community Nursing II)
3
เฉพาะ
1801 437 การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
2
เฉพาะ
1801 439 การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care)
3
เฉพาะ
1801 441 ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล (Issues and Trends Development of Nursing Profession)
2
เฉพาะ
1801 432 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
2
เฉพาะ 1801 436 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and Community Nursing Practicum II) 2
  รวม (Total) 16


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 434 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 3 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum III)
2
เฉพาะ
1801 438 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)
1
เฉพาะ
1801 440 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care Practicum)
2
เฉพาะ
1801 442 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ (Professional Nursing Practicum)
2
  รวม (Total) 9เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนด จานวน 145 หน่วยกิต
2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวด 8, 9, 10
3. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ในกลุ่มวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะทางการพยาบาล