คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Nursing Science Program
 
2. ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
     ชื่อย่อ :  พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Nursing Science
        ชื่อย่อ :  B.N.S.
 
3. ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผล
จากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ  ได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลสุขภาพของตนเอง การพยาบาลจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลสุขภาพ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และ มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง
 
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
4.1 มีศักยภาพให้การพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร
4.2  มีศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
4.3  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพหรือชุมชน ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ 
4.4  มีความรู้และทักษะการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางการพยาบาล
 
5. ระบบการศึกษา
5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน :  ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์
5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  จำนวน 10 สัปดาห์
 
6. ระยะเวลาการศึกษา 
เป็นหลักสูตร 4 ปี. มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
 
7. จำนวนหน่วยกิตรวม 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
 
8. แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร

             (Thai Language andCommunication)

3(3-0-6)

1421 102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(Foundation English I)

3(3-0-6)

1104 113คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  

             (Mathematics and Computer in Daily Life)

3(3-0-6)

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment  and Life)

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

เฉพาะ

1802 101จิตวิทยาสำหรับพยาบาล (Psychology for Nurses)

2(2-0-4)

เลือกเสรี

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1

2(2-0-4)

รวม (Total)

22หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 103ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

เฉพาะ

1802 102โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Diet Therapy)

3(2-2-5)

1802 103 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล  

              (Basic Concepts and Nursing Theories)

3(3-0-6)

1904 101สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology) 

3(2-2-5)

1904 102กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human anatomy)

3(2-2-5)

1904 103ชีวเคมีสำหรับพยาบาล (Biochemistry for Nurses)

3(2-2-5)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต


ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

3(3-0-6)

เฉพาะ

1802 204 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

3(2-2-5)

1802 205 การพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing)

4(3-2-7)

1802 206 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)

2(1-2-3)

1904 201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล

              (Microbiology and Parasitology for Nurses)

3(2-2-5)

1904 202 พยาธิวิทยาของมนุษย์ (Human Pathology)

3(2-2-5)

เลือกเสรี

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

2(2-0-4)

รวม (Total)

20หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 307 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

              (English for Health Sciences)

3(3-0-6)

เฉพาะ

1505 201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses)

3(3-0-6)

1802 207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I)

3(3-0-6)

1802 208สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1

              (Mental Health and Psychiatric Nursing I)

2(2-0-4)

1802 209 วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล (Epidemiology for Nurses)

2(2-0-4)

1802 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (Child and Adolescent Nursing I)

2(1-2-3)

1802 211การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  1

              (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)

3(3-0-6)

1802 212 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

2(2-0-4)

รวม (Total)

20หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 213การสื่อสารสำหรับพยาบาล (Communication for Nurses)

3(2-2-5)

1802 214สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Information)                                                                                     

2(1-2-3)

1802215 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

              (Fundamental Nursing Practicum)

2(0-8-0)

เลือกเสรี

xxxx xxx  วิชาเลือกเสรี 3

2(2-0-4)

 

รวม (Total)

9หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  3  (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 316การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II)

3(3-0-6)

1802 317การพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health Nursing)

3(3-0-6)

1802 318 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

              (Child and Adolescent Nursing II)

3(3-0-6)

1802 319การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)

3(2-2-5)

1802 320การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)

3(3-0-6)

1802 321ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

              (Adult and Elderly Nursing Practicum I)

3(0-12-0)

รวม (Total)

18หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 322ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

              (Adult and elderly Nursing Practicum II)

3(0-12-0)

 

1802 323ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

              (Community Nursing Practicum)

3(0-12-0)

 

1802 324 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  

              (Child and Adolescent Nursing Practicum)

3(0-12-0)

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 325 การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care)

3(2-2-5)

1802 326การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2

              (Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)

3(3-0-6)

1802 327สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2

              (Mental Health and Psychiatric Nursing II)

3(2-2-5)

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4  (Forth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 428ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1

              (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)

3(0-12-0)

1802 429ปฏิบัติการพยาบาลมารดา และทารกผดุงครรภ์  2               

              (Maternal Newborn Nursing and Midwifery 

              Practicum II)

3(0-12-0)

1802 430ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

              (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)

3(0-12-0)

รวม (Total)

9หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1802 431ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

              (Nursing Administration Practicum)

1(0-4-0)

1802 432 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

              (Primary Medical Care Practicum)

2(0-8-0)

1802 433 ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล

              (Issues and Trends Developmentof Nursing 

              Profession)

2(2-0-4)

1802 434กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

              (Law and Ethics in Nursing Profession)

2(2-0-4)

1802 435ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ

              (Professional Nursing Practicum)

2(0-8-0)

รวม (Total)

9หน่วยกิต