คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ความสาคัญของหลักสูตร
             การขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ ความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มขึ้น จานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น แบบแผนการเจ็บป่วยที่รุนแรงซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับการประกาศใช้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสุขภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียพยาบาลไปในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง จากการไปทางานต่างประเทศ การเปลี่ยนอาชีพของพยาบาล การลาออกจากงานและการย้ายไปปฏิบัติงานในสถานบริการของภาคเอกชน ซึ่งการสูญเสียพยาบาลตามลักษณะดังกล่าว ส่งผลต่อความต้องการบุคลากรด้านพยาบาลมากขึ้น4 การขาดแคลนพยาบาลจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งไม่สามารถเปิดแผนกผู้ป่วยหนักได้ บางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในใหม่ให้เพียงพอได้ ทั้งที่มีอาคารและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทาให้เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียงและผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้พบว่า โรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยนานขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล5 จึงมีความสาคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลในประเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร
             การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการสุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ผลการวิจัยหรือการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และกลุ่มคนในชุมชนและในทุกช่วงวัยการจัดการศึกษาพยาบาล เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการกระทา ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นคน “เก่ง ดี มีจิตอาสา” โดยมีความรู้ มีทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ มีความเอื้ออาทร ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความสามัคคี สานึกดีต่อสังคม สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2) ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3) มีสมรรถนะให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสาคัญ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4) มีสมรรถนะการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
5) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ
6) ทางานเป็นทีม และทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ
7) สามารถจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศทางการพยาบาล
8) มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
5) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) คุณสมบัติอื่นตามสภามหาวิทยาลัยกาหนด

 

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3
ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3
เฉพาะ 1801 101 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) 1
เฉพาะ 1801 102 โภชนาการและโภชนบาบัด (Nutrition and Diet Therapy) 1
เลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3
  รวม (Total) 20


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3
เฉพาะ 1801 103 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล (Concepts and Nursing Theories) 1
เฉพาะ 1904 102 สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology) 3
เฉพาะ 1904 103 ชีวเคมีทางการพยาบาล (Biochemistry in Nursing) 1
เฉพาะ 1904 101 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) 1
  รวม (Total) 19

 

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic Group) 3
เฉพาะ 1104 241 ชีวสถิติทางการพยาบาล (Biostatistics in Nursing) 1
เฉพาะ 1104 251 สารสนเทศศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Informatics) 1
เฉพาะ 1801 204 การพยาบาลเบื้องต้น (Fundamental Nursing) 3
เฉพาะ 1801 205 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) 3
เฉพาะ 1801 206 ระบาดวิทยาทางการพยาบาล (Epidemiology in Nursing) 1
เฉพาะ 1801 207 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 2
เฉพาะ 1904 201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการพยาบาล (Microbiology and Parasitology in Nursing) 2
เฉพาะ 1904 202 พยาธิวิทยาทางการพยาบาล (Pathology in Nursing) 2
เลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3
  รวม (Total) 21


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group) 3
เฉพาะ 1505 201 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล (Pharmacology in Nursing) 3
เฉพาะ 1801 208 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (Child and Adolescent Nursing I) 2
เฉพาะ 1801 209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I) 3
เฉพาะ 1801 210 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing) 2
เฉพาะ 1801 211 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 (Psychiatric Nursing and Mental Health I) 2
เฉพาะ 1801 212 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (Community Health Nursing I) 2
  รวม (Total) 17

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 213 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น (Fundamental Nursing Practicum) 3
  รวม (Total) 3


ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 314 การพยาบาลมารดาและทารก (Maternal and Newborn Nursing) 3
เฉพาะ 1801 315 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (Child and Adolescent Nursing II) 2
เฉพาะ 1801 316 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II) 3
เฉพาะ 1801 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (Community Health Nursing II) 2
เฉพาะ 1801 318 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 (Psychiatric Nursing and Mental Health II) 2
เฉพาะ 1801 319 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 1 (Research and Innovation in Nursing I) 2
เฉพาะ 1801 320 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (Child and Adolescent Nursing Practicum I) 1
  รวม (Total) 15


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 321 การผดุงครรภ์ (Midwifery) 3
เฉพาะ 1801 322 การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care) 2
เฉพาะ 1801 323 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 (Research and Innovation in Nursing II) 1
เฉพาะ 1801 324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (Adult and Gerontological Nursing Practicum I) 4
เฉพาะ 1801 325 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (Child and Adolescent Nursing Practicum II) 3
เฉพาะ
1801 326 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health Nursing Practicum)
3
  รวม (Total) 16


ชั้นปีที่ 4 (Forth Year))
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ 1801 427 การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 2
เฉพาะ
1801 428 กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Law and Ethics in Nursing Profession)
2
เฉพาะ
1801 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)
4
เฉพาะ
1801 430 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (Adult and Gerontological Nursing Practicum II)
4
เฉพาะ
1801 431 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care Practicum)
3
  รวม (Total) 15


ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 432 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล (Seminar on Issues and Trends Development of Nursing Profession)
1
เฉพาะ
1801 433 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum)
3
เฉพาะ
1801 434 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
3
เฉพาะ
1801 435 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)
2
เฉพาะ 1801 436 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ (Professional Nursing Practicum) 3
  รวม (Total) 12

 

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 หมวด 2 ส่วนที่ 4 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน
2) ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 2.00 จากระบบ 4 คะแนน ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
3) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา
4) ไม่เป็นผู้ค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย