คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
 
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ภาษาที่ใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยเป็นหลัก และรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี หรือได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลสุขภาพของตนเอง การพยาบาลจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลสุขภาพ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และ มีจิตสาธารณะ เพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง
2. มีศักยภาพให้การพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพหรือชุมชน ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ 
4. ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร
5. มีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลสุขภาพ
6. มีศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาล
7. สามารถจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางการพยาบาล
8. มีศักยภาพในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
9. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เชื่อมั่นในคุณค่าการพยาบาลและคุณค่าแห่งตน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
2. ตาไม่บอดสี 
3. ไม่เป็นคนวิกลจริตและเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ 5
 
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication) 3
ศึกษาทั่วไป 11421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3
ศึกษาทั่วไป 1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics and Computer in Daily Life) 3
ศึกษาทั่วไป 1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment  and Life) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1) 3
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
เฉพาะ 1801 101 จิตวิทยาสำหรับพยาบาล (Psychology for Nurses) 2
เลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 2
  รวม (Total) 22
 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
3
ศึกษาทั่วไป
xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)
3
เฉพาะ
1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human anatomy)
3
เฉพาะ
1904 103 ชีวเคมีสำหรับพยาบาล (Biochemistry for Nurses)
3
เฉพาะ
1904 101 สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology)  
3
เฉพาะ
1801 102 โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Diet Therapy)
3
เฉพาะ 1801 103 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล (Basic Concepts and Nursing Theories) 2
  รวม (Total) 21
 
 
ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
3
เฉพาะ
1904 202 พยาธิวิทยาของมนุษย์ (Human Pathology)
3
เฉพาะ
1904 201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล (Microbiology and Parasitology for Nurses)
3
เฉพาะ
1801 204 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
3
เฉพาะ
1801 205 การพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing)
4
เฉพาะ
1801 206 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)
2
เฉพาะ xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2
  รวม (Total) 20
 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
1421 307 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Sciences)
3
เฉพาะ
1505 201 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses)
3
เฉพาะ
1801 207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I)
3
เฉพาะ
1801 208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I)
3
เฉพาะ
1801 209 วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล (Epidemiology for Nurses)
3
เฉพาะ
1801 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1(Child and Adolescent Nursing I)
3
เฉพาะ
1801 211 การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
2
เฉพาะ 1801 212 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing) 2
  รวม (Total) 20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
เฉพาะ
1801 213 การสื่อสารสำหรับพยาบาล (Communication for Nurses)
3
เฉพาะ
1801 214 สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Information)
2
เฉพาะ
1801 215 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing Practicum)
2
เฉพาะ xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 2
  รวม (Total) 9