ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 1)


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 18 เมษายน 2566 ,     (อ่าน 272 ครั้ง)  


       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566  งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  กิจกรรมย่อยที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)  ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป และ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะในการควบคุมระดับน้ำตาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)  ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป นักบริบาลผู้สูงอายุ (CG) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) อาจารย์และบุคลากร  บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่  รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

       กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ภาวะแทรกซ้อนอันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง" และ เรื่อง "“การสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำตาลในเลือด โดยใช้หลัก 3 อ. ร่วมกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม” รวมถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียรู้เรื่องการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวาน” (โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย)  Search
ลิ้งค์ข่าวสาร