ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 20 ตุลาคม 2565 , 14:09:03     (อ่าน 194 ครั้ง)  


    ด้วย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ นั้น 

   การนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประชาสัมพันธ์ให้คณะ หน่วยงาน จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 จากงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มในระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ที่  http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

  Search
ลิ้งค์ข่าวสาร