ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนกลยุทธ์   | ค้นหาเอกสาร
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน 2566