คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o17:EService

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o17 E-Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
มี

1. ระบบบริการการศึกษา (REG) (กองบริการกรศึกษา) : http://reg1.ubu.ac.th/registrar/home.asp

 

1. ระบบบริการการศึกษา (REG) - คือ ระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผล สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

2. ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และ E-service ต่างๆ ในการใช้บริการห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ) : http://www.oar.ubu.ac.th/#tabs5tab4 2. ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และ E-service ต่างๆ ในการใช้บริการห้องสมุด สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ
3. ระบบขอรับบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ)  https://ems.nstda.or.th/ubu/login.asp 3. ระบบขอรับบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการลงทะเบียนได้) 
4. ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบระบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://bit.ly/2Kyhken 4. ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบระบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการลงทะเบียนได้) 
5. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คณะเภสัชศาสตร์) : https://bit.ly/2ETCjVu 5. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
6. ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนและรับสินบน (สำนักงานกฎหมายและนิติการ) : https://bit.ly/2Xu7dej 6. ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนและรับสินบน สำหรับบุคคลทั่วไป