ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ITA 2562

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต