ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ (65)
o18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19:  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20:  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21:  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22:  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23:  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
o24:  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี