ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล
แบบฟอร์มต่าง ๆ
     แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
     แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ
จำนวนผู้เข้าอบรมสารสนเทศ ก.ย.57 - ก.พ.58
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545