ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติความเป็นมา

สภาอาจารย์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์  พ.ศ.  2551 เพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สภาอาจารย์  มีฐานะเป็นองค์กรภายในมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยสภาอาจารย์ 

มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีในเรื่องต่อไปนี้

1.1 นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัย

1.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ทางวิชาการ

1.3 นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการนักศึกษา

1.4 นโยบายด้านสวัสดิการสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย

1.5 หลักเกณฑ์สรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1.6 กิจการที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยร้องขอ

2. พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรม และส่งเสริมจริยธรรม และศีลธรรมของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ รวมตลอดทั้งลูกจ้างและนักศึกษา