ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการสภาอาจารย์

ประธานสภาอาจารย์                                
                                       
                ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้                
                ประธานสภาอาจารย์                
                 jirasak.b@ubu.ac.th                
รองประธานสภาอาจารย์                                
                                    
        ผศ.คณิศร ภูนิคม               รศ.รุ่งนภา  ทิพากร        
        รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1               รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2        
         kanitsorn.p@ubu.ac.th                rungnapa.t@ubu.ac.th        
                                 
กรรมการสภาอาจารย์                                
                                 
                       
รศ.เรืองยศ  พิลาจันทร์       ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล       ผศ.อิทธิพล  พันธ์นิกุล       น.ส.เพียงกมล  มานะรัตน์       นายอรุณ  บุญสร้าง
คณะเกษตรศาสตร์       คณะเภสัชศาสตร์       คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะรัฐศาสตร์       วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 chawalit.s@ubu.ac.th        anuwat.w@ubu.ac.th        ittiphong.p@ubu.ac.th       peangkamon.m@ubu.ac.th        arun.b@ubu.ac.th
                                 
                        
น.ส.วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์       ผศ.พีชญาดา  พื้นผา       ผศ.นภาพร  หงษ์ภักดี       นายพัน พงษ์ผล       นายกฤษดา รัตนางกูร
คณะรัฐศาสตร์       คณะบริหารศาสตร์       ผู้แทนทั่วไป       คณะศิลปศาสตร์       ผู้แทนทั่วไป
 wipapan.t@ubu.ac.th        pichyada.p@ubu.ac.th        napaporn.h@ubu.ac.th        pun.p@ubu.ac.th        krissadar.r@ubu.ac.th
                                 
                       
ผศ.อารี  บุตรสอน       ผศ.สง่า ทับทิมหิน       ผศ.ณัชพล  สามารถ       น.ส.ปิยะมาศ  ทัพมงคล       นายดุสิต  ศรีสร้อย
ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป
 aree.b@ubu.ac.th        sanga.t@ubu.ac.th        natchapol.s@ubu.ac.th        piyamart.t@ubu.ac.th        dusit.s@ubu.ac.th
                                 
                         
ดร.รัชกร  โชติประดิษฐ์       ดร.พัชริดา  ปรีเปรม       ดร.สมปอง  พะมุลิลา       ผศ.นิภาพร  คำหลอม        
คณะนิติศาสตร์       คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์      

คณะพบาลศาสตร์
เลขานุการสภาอาจารย์

      ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์        
 ratchakorn.c@ubu.ac.th        patcharida.p@ubu.ac.th        sompong.p@ubu.ac.th        nipaporn.k@ubu.ac.th