ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการสภาอาจารย์

ประธานสภาอาจารย์                                
                                       
                ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้                
                ประธานสภาอาจารย์                
                 jirasak.b@ubu.ac.th                
รองประธานสภาอาจารย์                                
                                    
        รศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร               ผศ.อารี บุตรสอน        
        รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1               รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2        
         chanchai.s@ubu.ac.th                aree.b@ubu.ac.th        
                                 
กรรมการสภาอาจารย์                                
                                 
                       
ดร.ชวลิต  ศิริบูรณ์       ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล       ผศ.อิทธิพล  พันธ์นิกุล       ผศ.นภาพร  หงษ์ภักดี       ดร.สมปอง  พะมุลิลา
คณะเกษตรศาสตร์       คณะเภสัชศาสตร์       คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะบริหารศาสตร์       คณะพยาบาลศาสตร์
 chawalit.s@ubu.ac.th        anuwat.w@ubu.ac.th        ittiphong.p@ubu.ac.th        napaporn.h@ubu.ac.th        sompong.p@ubu.ac.th
                                 
                        
นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์       ดร.จักรพันธ์  แสงทอง       รศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ       นายพัน พงษ์ผล       นายกฤษดา รัตนางกูร
คณะรัฐศาสตร์       คณะศิลปศาสตร์       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป
 wipapan.t@ubu.ac.th        jakapan.s@ubu.ac.th        suparwanee.a@ubu.ac.th        pun.p@ubu.ac.th        krissadar.r@ubu.ac.th
                                 
                       
นายอาทิตย์  บุญเริง       ผศ.กติกา สระมณีอินทร์       ผศ.ดร.ปริวรรต  สมนึก       ผศ.นิภาพร  คำหลอม       ดร.รชยา  อินทนนท์
ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป
 artid.b@ubu.ac.th        katika.s@ubu.ac.th        pariwat.s@ubu.ac.th        nipaporn.k@ubu.ac.th        rachaya.i@ubu.ac.th
                                 
                         
ดร.รัชกร  โชติประดิษฐ์       ดร.พัชริดา  ปรีเปรม       รศ.รุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล       น.ส.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา        
คณะนิติศาสตร์       คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       เลขานุการสภาอาจารย์       ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์        
 ratchakorn.c@ubu.ac.th        patcharida.p@ubu.ac.th        rungnapa.t@ubu.ac.th        jintana.s@ubu.ac.th