ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Call Center การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การใช้ Platform / ระบบออนไลน์ต่างๆ 


การติดตั้ง/ใช้งานระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารทางไกล 


การใช้งานห้องเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์