ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การใช้งาน CiscoWebex

คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Cisco Webex มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. เมื่อท่านไดัรับอีเมล์จาก Cisco ดังรูป ให้คลิกปุ่ม Activate 

*หากไม่ได้รับอีเมล์ ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้งานได้ที่ bit.ly/ubuwebex

 

 

 

2. จากนั้น ให้ตั้งรหัสผ่าน อย่างน้อย 8 ตัว ประกอบด้วย ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลขและอักขรพิเศษ แล้วกดปุ่ม Save & Sign In

3. เมื่อมาถึงหน้าจอโปรแกรม กด Sign In

 

จะเข้าสู่ระบบ ดังรูป

4. เมื่อใช้งานเสร็จ กดปุ่ม Sign out เพื่อออกจากระบบ

 

5.ในหน้า Sign In หากท่านลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที่ Forgot password? จากนั้นระบบจะแจ้งให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์

 

 

6. คู่มือการใช้งาน Webex