ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Pacific Rim International of Nursing Research

 
 ทะเบียนวารสาร Pacific Rim International of Nursing Research ที่บอกรับ ปี 2021

Vol.25 No.1 (pp1-164)

Link:https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/issue/view/16554

 

Vol.25 No.2 (pp164-340)

Link: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/issue/view/17159

 

 

Vol.25 No.3 (pp341-504)

Link: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/issue/view/17160