คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา  ห้องเสริมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

" เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ เดิมตั้งอยู่ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากเดิมคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้มีสถานที่เก็บทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพราะยังไม่มีอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากนั้นเมื่อกรกฎาคม ปี 2560 ได้ย้ายมาตั้งที่อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เห็นความสําคัญในการมีที่ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จัดทําระบบยืม-คืนและอํานวยความสะดวกในการบริการให้ ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่ทางคณะ ฯ ได้จัดไว้ให้ จึงดําเนินการจัดตั้งสถานที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าขึ้น เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เป็นห้องเสริมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การบริหารงานตามโครงสร้างของ เสริมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบเสมือนห้องสมุด