ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)   | ค้นหาเอกสาร
การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563