ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านการบริการวิชาการ ปี 2565


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 11 มกราคม 2566 , 15:10:42     (อ่าน 144 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม ในระดับคณะฯ 

คณะส่งเสริมและทำงานสนับสนุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในเขตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 ทั้งการบริการวิชาการผ่านโครงการวิจัย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCGจำนวน 9พื้นที่ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 1. ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอพิบูลมังสาหาร 2. ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร 3. ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร 4. ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร 5. ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร 6. ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล 7. ตำบลนาตาล  อำเภอนาตาล 8. ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล  และ 9. ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล 

 Search