ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 5 ตุลาคม 2564 , 09:07:26     (อ่าน 472 ครั้ง)  


แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

          คณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมอย่างมีส่วนร่วม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ

          เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะจึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวดังนี้

 

1. ลักษณะการสนับสนุน

1) เป็นโครงการในระดับหลักสูตรปริญญาตรี วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหลักสูตร

2) เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบให้เปล่า ที่มีการบูรณกาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตร

3) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ

4) เป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่ได้รับทุนในลักษณะเดียวกัน

 

2. ลักษณะโครงการ

          2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในสถานที่ตั้งและในรูปแบบออนไลน์ เช่น การประชุมเชิงวิชาการ การอบรม การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          2.2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง

                     1) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

                     2) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา ก่อให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยม ที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม

                     3) กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ

                     4) การจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

                     5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน สาระความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่อทุกประเภท

 

3. แนวทางการดำเนินงาน    

          เสนอโครงการโดยยื่นเอกสารผ่านงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการดำเนินงานดังนี้

          1. จัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการฯ โดย มีการระบุแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม เสนอผ่านงานวิจัย และงานวิจัยเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ

          2. ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ

          3. หลังเสร็จสิ้นโครงการให้จัดทำรายงานประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ และเสนอแนวทางปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ/หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสนอผ่านงานวิจัย และงานวิจัยเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

 

4.ปฏิทินกิจกรรม

(1) ส่งข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้โครงการต้องบรรจุในแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในแต่ละรอบภาคการศึกษาและได้รับการอนุมัติในระดับหลักสูตร

(2) การดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(3) การเคลียร์เอกสารเบิกจ่ายโครงการภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ กรณีดำเนินงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ให้เคลียร์เอกสารเบิกจ่ายภายใน 10 วัน

 

5. แบบเสนอโครงการตามแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์  

https://www.ubu.ac.th/web/laacservice/document/ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1