คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ลักษณะโครงการ


          เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

  1. ผลิตผักเพื่อการจำหน่าย เช่น ตลาด โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยการนำนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การดูและพืชระหว่างปลูก เรียนรู้เกียวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการศึกษาการตลาดเพื่อวางแผนผลิตและวิธีจำหน่าย
  2. ผลิตผักเพื่อการแปรรูปในการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
  3. ผลิตผักสารสกัด คือ การนำสารสำคัญมี่มีอยู่ในพืชผัก ผลไม้ ทำการสกัดให้ได้สารบริสุทธิ์ เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกหนึ่งช่องทา