คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักการและเหตุผล

โมเดลการพัฒนา
ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง พื้นที่ประมาณ ๑ งาน สร้างรายได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน