คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 

      เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของคณาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ ร่วมกับเกษตรกรชาวบ้าน อย่างต่อเนื่องจนเกิดการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง  ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม อาจารย์ได้โจทย์ปัญหาเพื่อแก้ไขให้ชาวบ้าน สามารถนำความรู้ถอดเป็นบทเรียนไปใช้ในการเรียนสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสังคมชุมชน