คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาและวิจัยแมลงฯ

1. สร้างมาตรบานการเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สร้างอาชีพใหม่ และแหล่งรายได้แหล่งใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างมูลคาเพิ่มจากการเพาะเลี้ยงแมลง และผลักดันให้แมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจชีวภาพ จากการเพาะเลี้ยงและวิจัยแมลง