คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการเข้าพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 5 วันที่ 2-3 พฤศิกายน 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ , บ.โนนสูง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ, บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ และ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 6 วันที่ 17 พฤศิกายน2560 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤศิกายน2560 ณ ณ บ้านม่วง ต.ทุ่งใหญ่ อ.เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ไฟล์

ครั้งที่ 8 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 9 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 10 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ บ.ศรีไคออก บ.โนนกลาง บ.หนองบัว บ.โนนสูง บ.ทุ่งใหญ่ ไฟล์

ครั้งที่ 11 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ และ บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 12 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 13 วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี,บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ,บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ , บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์, บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  ไฟล์

ครั้งที่ 14 วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ บ.มะขาม ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ และ บ.หนองทุ่ม ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 15 วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ ,บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ และ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ไฟล์

ครั้งที่ 16 วันที่ 21 มกราคม 2561 บ.โนนสูง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 18 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 19 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 20 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 21 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 22 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 23 วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 24 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ บ.หนองบัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 25 วันที่ 24 เมษายน2561 ณ บ.หนองเสือ และ บ.นาไหทอง ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 26 วันที่ 30 เมษายน2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 27 วันที่ 11 พฤษาคม 2561 ณ บ.กาจับ ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 28 วันที่ 25 พ.ค. 61ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 29 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 30 วันที่ 13 มิถุนายน ณ บ.โนนกลาง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 31 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 32 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ บ.ศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไฟล์

ครั้งที่ 33 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ และ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 34 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ บ.31 พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 35 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ บ.31 พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 36 วันที่ 31สิงหาคม 2561 ณ บ.31 พัฒนา ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 37 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ และบ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ไฟล์

ครั้งที่ 38 วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ บ.กาจับ ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ไฟล์

Help