คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

ลักษณะโครงการ

          เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

  1. ลิตผักเพื่อการจำหน่าย เช่น ตลาด โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยการนำนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การดูและพืชระหว่างปลูก เรียนรู้เกียวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการศึกษาการตลาดเพื่อวางแผนผลิตและวิธีจำหน่าย

  2. ผลิตผักเพื่อการแปรรูปในการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

  3. ผลิตผักสารสกัด คือ การนำสารสำคัญมี่มีอยู่ในพืชผัก ผลไม้ ทำการสกัดให้ได้สารบริสุทธิ์ เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกหนึ่งช่องทาง

 

พื้นที่ดำเนินโครงการ

"ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"