คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พื้นที่ดำเนินโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด

 

ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด
ที่ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนบ่อ
1 นางสาวมยุรี ศรีวิวัฒน์ 138/1 ม.14 บ.กระแชง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5
2 นายคำนึง สมใจ 159 ม.19 บ.โนนสูง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4
3 นายสุทัศน์ จันทรสุข 32 ม.4 บ.ตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 12
4 ดต.บัวพิศ อุทโธ 97 ม.2 บ.ลิงไอ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

4 บ่อใหญ่

4 บ่อเล็ก(ท่อ)

5 นายทิศ บัวไข 19 ม.24 บ.ไผ่น้อย ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 8
6 นายสมเด็จ เศรษศรี

บ.แสง ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

3
7 นายคำแพง วันทา บ.หนองทุ่ม ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 1
8 นายทองใส ลิตรชิน 28 ม.2 บ.หนองทุ่ม ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 1

(ข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)