คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่มาและความสำคัญ

 

     

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงปัญหาที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้าน คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาใน 3 ประเด็นมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือการแก้ปัญหาความยากจน คือ การดำเนินโครงการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก