คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่มาและความสำคัญ โครงการพัฒนาและวิจัยแมลงฯ

          ปัจจุบันรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ และส่งผลต่อความมั้นคงและยั่งยื่น และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง" โดยหนึ่งในเป้าหมายมรการพัฒนา คือ เป้าหมายด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จากฐานเกษตรกรรม