คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตลาดปอลดภัย


ตลาดปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรที่มหาวิทยาลัยออกไปให้บริการวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาอชีพ โดยสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรทั้งในลักษณะผลสดและการแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูป  โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพ ที่ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น จากการให้การตอบรับของบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมีผู้จำหน่ายทั้งหมด 5  แผงค้า  ผู้ค้าที่เป็นกลุ่มเกษตกรของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ราย  ดังนี้ 

 

 

เพ็ชอมร กะถาไชย รัตนิการ สระอา สมใจ ชลอกลาง สุดใจ สิทธัง ปทุมมา จุลวงศ์
         

 

แผนที่