ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 27พฤศจิกายน 2554 เปิดงานเวลา 08.30 น. ณ City Bowl ชั้น 4 ศูนย์การค้า CITY MALL (ตึกสุนีย์)


โพสโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     โพสวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ,     (อ่าน 1,487 ครั้ง)  


ประมวลภาพ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 27พฤศจิกายน   2554 เปิดงานเวลา 08.30 น. ณ City Bowl  ชั้น 4 ศูนย์การค้า  CITY MALL (ตึกสุนีย์)
 

                                      

สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภททีม
                       
ประเภทรางวัล ชื่อทีม รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อย่อ
(Eng 3 ตัว)
ช/ญ  เกมส์ที่   คะแนนบุคคล   คะแนนทีม 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล 1 2 3
รางวัลชนะเลิศ  UBNBC 1 นาย ไตรภพ  เผ่าสิงห์ KAI   243.00   255.00   246.00       744.00     2,090.00
2 นาย ธวัชชัย  พันธ์จำปา TUM   192.00   233.00   268.00       693.00
3 นาย วุฒิพงษ์  ศรีวงศ์ษา NUI   208.00   208.00   237.00       653.00
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กองคลัง 1 นางสาว กิจรัดดา  เหมะนัค KIT   197.00   231.00   211.00       639.00     1,997.00
2 นางสาว ลักขณา  กอแก้ว LUK   203.00   248.00   253.00       704.00
3 นางสาว เพ็ญนภา  สีดา PHE   204.00   198.00   252.00       654.00
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชาติชายวาริน 1 นางสาว สุจิตรา  บุญเทือง SUJ   231.00   232.00   194.00       657.00     1,990.00
2 นาย เด่นชัย  ชุมมวล DEN   229.00   228.00   202.00       659.00
3 นาย อนุชา  หาคำบุตร ANU   194.00   236.00   244.00       674.00
รองชนะเลิศ อันดับ ๓ บ้านด๊อกเตอร์ 1 นาย ชาญ  อินทร์แต้ม CHA   152.00   205.00   236.00       593.00     1,959.00
2 นาย ธีระวัฒน์  เจียงเจนจัด TEE   232.00   273.00   248.00       753.00
3 นาย วีระยุทธ  แก้วกล้า WEE   195.00   222.00   196.00       613.00
รองชนะเลิศ อันดับ ๔ พ่อลูก 1 นาย บรรลุชัย  มโนรัตน์ BAN   167.00   192.00   244.00       603.00     1,950.00
2 นาย อธิวัฒน์  ทองพุ ATI   169.00   256.00   232.00       657.00
3 นาย ปรีชา  นนทะแก้ว PRE   265.00   225.00   200.00       690.00
รางวัลบู้บี้ DPI 1 นางสาว พัชราภรณ์  หรินทรสุทธิ DAO 113.00 129.00 92.00       334.00        983.00
2 นางสาว ปริญญาภรณ์  หรินทรสุทธิ PLAM 129.00 82.00 87.00       298.00
3 นาง อัมพร  หรินทรสุทธิ JOOK 88.00 98.00 165.00       351.00
                       

สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภทบุคคลชาย
 
ประเภทรางวัล คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อย่อ เพศ เกมส์ที่ 1 เกมส์ที่ 2 เกมส์ที่ 3 คะแนนรวม  
ชนะเลิศบุคคลชาย นาย ธีระวัฒน์  เจียงเจนจัด TEE   232.00   273.00   248.00       753.00  
รองชนะเลิศบุคคลชาย นาย ไตรภพ  เผ่าสิงห์ KAI   243.00   255.00   246.00       744.00  
                   

สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภทบุคคลหญิง
 
ประเภทรางวัล คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อย่อ เพศ เกมส์ที่ 1 เกมส์ที่ 2 เกมส์ที่ 3 คะแนนรวม  
ชนะเลิศบุคคลหญิง นางสาว ลักขณา  กอแก้ว LUK   203.00   248.00   253.00       704.00  
รองชนะเลิศบุคคลหญิง นางสาว กิจรัดดา  เหมะนัค KIJ   243.00   191.00   244.00       678.00  


 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร