คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการชุดก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            

 
นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

นายจิรพงษ์ สินวิวัฒนกุล
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวเจนจิรา ไชยทะ
เหรัญญิก

นายเจนณรงค์ วายโสกา
กรรมการ

นายธนุ ขัมภรัตน์
กรรมการ

นางสาวชนิดา ศรีบุญเรือง
กรรมการ

นายชัยณรงค์ สมดี
กรรมการ

นางวรรณวิภา กุจะพันธ์
กรรมการ

นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์
กรรมการ

นายเปี่ยมส์มงคล กุจะพันธ์
เลขานุการ