คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบลฯร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 1,319 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ แบ่งเป็นปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  และ รางวัลรัตโนบล  โดยรองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์  ซึงรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ  และ ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี โอกาสนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน กล่าวความรู้สึกและแสดงความของคุณต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

           ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ รางวัลรัตโนบล  รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์  ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย (ปี 2557-2561) ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ารับพระราชทานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  

          ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารธุรกิจ เป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมทั้งในและต่างประเทศ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ จึงเสนอขอปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมและประเทศชาติ

             ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ารับพระราชทาน รางวัลรัตโนบล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์  ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย (ปี 2557-2561) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์โดยเฉพาะด้านการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล และเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากผลงานอันโดดเด่น และการอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ สังคม และประชาชนมาโดยตลอด คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอขอรางวัลรัตโนบล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเทศชาติ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร