ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขยายหลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพ สำหรับการกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 , 12:01:42     (อ่าน 182 ครั้ง)  


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

ฉบับที่ 31/2565

เรื่อง ขยายหลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพ สำหรับการกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ

 

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 14/2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้สมาชิกกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน  จากเดิมถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ขยายถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 

          ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search