คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการ

                             

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์

                         ประธานกรรมการ

                                                                                                        

                                               นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย                                                         นางวาริณี  พละสาร

                                              รองประธานกรรมการ คนที่ 1                                                  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

 

                                                                               

                   ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้                    นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี                    นางสาวชัญญานุช  ช่วงชิง                  นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

                          กรรมการ                                กรรมการ                                     กรรมการ                                    กรรมการ

 

                                                                               

                   นายครรคิด  เครือวัลย์                      นายกฤษดา  ฉลวยศรี                      นางนันทนา  พิมพ์พันธ์                      นายธนศิลป์ ทองไทย

                        กรรมการ                                   กรรมการ                                     กรรมการ                                   กรรมการ

                                                                               

                  นางลัพธวรรณ  วงศ์บุญ                    นางอรุณศรี  โพธิโกฏิ                          นายนุกุล  มงคล                        นายเพลิน  วิชัยวงศ์

                    กรรมการและเหรัญญิก                   กรรมการและเลขานุการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              กรรมการและประชาสัมพันธ์