ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการบริหารสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม”


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 21 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 143 ครั้ง)  


สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการบริหารสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม”

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการบริหารสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม” เมื่อวันพุธที่ 21กันยายน 2565เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานออธิการบดี

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้

1. อ.สาโรจน์ อนันตอวยพร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรที่เป็นข้าราชการและมิใช่ข้าราชการ ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรทีมีคุณภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นส่วนราชการ ประกอบด้วยบุคลากรมีสถานภาพที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในเมื่อมหาวิทยาลัยประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายสถานภาพและตำแหน่ง ส่งผลให้การจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนที่ได้รับจากระบบราชการจัดสรรให้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดสรรให้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการเข้าเป็นสมาชิกของบุคลากร

ประกอบกับมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเสนอ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... โดยจะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนความต้องการ และความจำเป็นในการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไปSearch