คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร สำนักงานเลขานุการ

 

ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

หัวหน้าสำนักงาน

รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร(1360)

 

   นายจิตรวิรัตน์  พัดทาป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (3065)

 

นางสาววนิดา  ศิลามน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน (3065)

โทร 045-353065

FAX 045-353065