คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย


โพสโดย นาวินี สุตัญตั้งใจ     โพสวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ,     (อ่าน 364 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2สำนักงานอธิการบดี โดยรูปแบบการอบรมมีทั้ง Onsite และ  Online ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยในการพัฒนาตนเอง

วันที่ 1กรกฎาคม 2564 รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้บรรยายในหัวข้อ "เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย ช่วงบ่ายหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ” ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการแหล่งทุน PMUของประเทศ 2ท่าน คือ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) และ รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี   ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ (บพข.)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ “การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีค่าดรรชนี ผลกระทบและการอ้างอิงสูง” ได้รับเกียรติจาก ศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  (นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ.ปุริม จารุจำรัส (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์) และปิดท้ายการบรรยายที่สร้างกำลังใจให้กับนักวิจัยในหัวข้อ “บนเส้นทางนักวิจัย สำคัญไหมต้องสร้าง NICHE”โดย รศ.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ เมธีวิจัย สกว. บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Search
ลิ้งค์ข่าวสาร