ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ,     (อ่าน 483 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระหว่างวันที่   22 – 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กิจกรรมการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เนื้อหาการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ในห้องปฏิบัติการ โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.รัชนก โคโต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณพงษ์พรรณี ภูมิเขต ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณสิรัช สุลัญชุปกร ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี ปฏิบัติจริง และมีสอบวัดผลสำหรับผู้ผ่านการสอบวัดความรู้จะได้รับวุฒิบัตร เพื่อใช้สำหรับการขอ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์Search
ลิ้งค์ข่าวสาร