ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอทุนศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม จากกองทุนสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2564


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ,     (อ่าน 518 ครั้ง)  


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอทุนศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

จากกองทุนสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมบุญฑริก ชั้น 2 สำนักงานตึกอธิการหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

-------------------

 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากกองทุนสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง Senior Cultural Affair Specialist และคุณไลลา บุนนาค Cultural Affair Media and Cultural Section . U.S. Embassy

          การประชุมเป็นการชี้แจงวัตถุปะสงค์ของทุนสนับสนุนในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ในพื้นถิ่นเพื่อรักษาไว้เป็นมรดกแห่งชาติ ซึ่งการประชุมมีคณาจารย์จากหลายสาขาในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความสนใจ โดยกิจกรรมการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้ามามีบทบาทในการบำรุงรักษาวัฒนธรรมในประเทศไทย การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับนักศึกษาภายในประเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้วัฒธรรมต่างๆ และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และเก็บประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาตนเองในการทำงานในอนาคตSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร