ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรม หัวข้อ “การผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน” วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 840 ครั้ง)  


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรม หัวข้อ “การผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน”

วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2563

ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

            คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ “การผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน” ให้แก่ผู้ที่สนใจในการผลิตแตงโมระบบอินทรีย์ในโรงเรือน ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โยจะแบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่

            วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการบรรยายเป็นการบรรยายการปลูกพืชในระบบโรงเรือน วิธีการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ โดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ จากนั้นเป็นการบรรยายและปฏิบัติการ การใช้ชีวภัณฑ์ในระบบอินทรีย์ โดย ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ

             วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เป็นการลงพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูกแตงโมในโรงเรือน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อการทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกแตงโม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย และดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับเกษตรกรผู้มากประสบการณ์ในการปลูกแตงโมและการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่  คุณปิยทัศน์ ทัศนิยม คุณโพธิ์ชัย สิงห์ดงและคุณศิริวรรณ เขียวแดง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอบรมที่สนใจ จากนั้นเป็นการสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักจากไส้ปลาซึ่งเป็นของเสียเหลือทิ้งจากตลาด นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ วิธีการทำปุ๋ยสูตร 5311และการลงพื้นที่แปลงปลูกในโรงเรือนตัวอย่าง เพื่อลงมือปฏิบัติจริงและชักถามข้อสงสัยระหว่างการปฏิบัติ

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร