ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

MMS6 ปฏิรูปการเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 61-62 ภาคอีสานแบบออนไลน์


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 17 เมษายน 2563 ,     (อ่าน 940 ครั้ง)  


 

MMS6 ปฏิรูปการเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 61-62ภาคอีสานแบบออนไลน์

 

 

          โครงการ Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6) โดยการสนับสนุนของ สกสว. (สกว. เดิม) และ สป.อว. (สกอ. เดิม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน ได้จัดประชุมวิชาการผ่าน Application ZOOM เพื่อให้นักวิจัยใหม่ สกสว. ที่ได้รับทุนปี 61-62 จำนวน 70 คน นำเสนอผลงานด้วยวาจา ในวันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

          แผนเดิมของการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดประชุมมหกรรมวิชาการ “นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส”แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องยกเลิกการประชุมและจัดเป็นการนำเสนอผลงาน “Progress for success นักวิจัยใหม่”แทน

          กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ คณะแพทยศาสตร์  ม. ขอนแก่น หัวหน้า CoachMMS 6และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 ท่าน จาก 4 สาขาวิชาร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อนำไปปรับแก้ไขผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

          กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกสว. ปี 61-62ในสังกัด ม. ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม,ม.อุบลราชธานี,  ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.นครพนม และ ม.กาฬสินธุ์ รวม 70 คน และทีมโค้ช MMS6 อีก 5 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง, ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล, ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ และ ผศ.ดร. ทรงกรด พิมพิศาล ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ดังนี้

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล, ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์และ รศ.ดร วิทยา เงินแท้

2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ และ ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

3.กลุ่มสาขาเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย และ ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

4.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ และ รศ.ดร ดุษฎี อายุวัฒน์

          ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าผลงานของนักวิจัยที่นำเสนออยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติได้ตามเป้าหมาย มีเพียงส่วนน้อยที่มีอุปสรรค ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งทีมโค้ชจะได้ติดตาม ปรึกษากับ mentor รายบุคคลเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป สำหรับนักวิจัยใหม่โดยรวมเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ นอกจากได้ฝึกนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับคำชี้แนะและมุมมองใหม่ ๆจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น

          ทั้งนี้ นักวิจัยที่มีผลงานและนำเสนอผลงานได้ดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผลิตผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ได้แก่

1. ม. อุบลราชธานี

1) ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส คณะวิทยาศาสตร์

 

2. ม. เทคโนโลยีสุรนารี

1) ผศ.ดร. อัญญาณี คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์

 

3. ม. นครพนม

1)  ผศ.ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ   คณะวิทยาศาสตร์

 

 4. ม. ขอนแก่น

1) รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2) ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3) ผศ.ดร. ธนัชพร กิตติก้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์

4) ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร คณะแพทยศาสตร์

5) ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา คณะวิทยาศาสตร์

6) ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้สนใจกิจกรรม mms6 สามารถติดตามได้ที่ https://mms6.kku.ac.th/หรือhttps://web.facebook.com/MMS6-ภาคอีสาน-265389460901575

หากสนใจรับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ สป.อว. ในปีงบประมาณหน้า ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บเพจ Research UBU หรือ เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร