ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรมการประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 509 ครั้ง)  


การประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้านคุณภาพชีวิต

เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564

 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

---------------------

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทำแผนงานวิจัย ในประเด็นการวิจัยด้านคุณภาพชีวิตเพื่อเสนอของบประมาณวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายประเมินแผนงานวิจัย โดยให้ผู้เสนอแผนงานวิจัยมานำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่และตอบโจทย์แผนการพัฒนาประเทศ

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่มานำเสนองานวิจัย

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร