ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรมการประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้านการพัฒนาชายแดน ท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ทันสมัย เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 884 ครั้ง)  


การประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้านการพัฒนาชายแดน ท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ทันสมัย

เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม U3 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

-------------------------

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทำแผนงานวิจัย ในประเด็นการวิจัยด้านการพัฒนาชายแดน ท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ทันสมัยเพื่อเสนอของบประมาณวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายประเมินแผนงานวิจัย โดยให้ผู้เสนอแผนงานวิจัยมานำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่และตอบโจทย์แผนการพัฒนาประเทศ

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • ผศ.(พิเศษ)กาญจนา ทองทั่ว  ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดนักวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกสว.
  •  ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายธนะรัชต์  สุภาพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่มานำเสนองานวิจัยSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร