ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย" รุ่นที่ 2


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 820 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่  4  พฤศจิกายน  2562    ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร   คณะเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”  รุ่นที่ 2 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย   

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ 

นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล  

ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

         

ท้ายสุดท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป       Search
ลิ้งค์ข่าวสาร