ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เวทีคืนข้อมูลโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร" วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ,     (อ่าน 689 ครั้ง)  


ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร”     โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งได้มีการจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น “ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตลาดสด” จำนวน 8 โครงการ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ร่วมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาด เพื่อให้ตลาดทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการกำหนดให้มีเวทีคืนข้อมูล เพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากการแจกสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนของโครงการวิจัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวทางการพัฒนาตลาดในระยะต่อไปไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร